Condicions:
Superats els 3000 minuts:
5 cènt / min
20 cent / estab.
12 cent / SMS
61 cent / SMS internacionals

Superats els 20 GB podràs seguir navegant sense talls 1GB més a 16 kbps per cortesia d’AIRCOM.
Servei exclusivament per a ús personal. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar de forma il·lícita o abusiva el Servei dAIRCOM, inclosa la utilització de la mateixa per a sistemes o equips elèctrics, electrònics i / o de telecomunicacions específics, com per exemple: vigila-nadó, Walkie talkie, Centraleta, altres . Tampoc es pot utilitzar per a fins comercials en comerços o empreses identificades com Locutoris o Cybercafè. Igualment, amb caràcter enunciatiu i no limitador, es presumeix un ús no raonable o irregular quan el Client utilitzeu més de 3.000 minuts a el mes, truqui a més de 150 destinacions diferents o feu trucades continuades amb durada superior a 90 minuts.